CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Giới thiệu

  Chính sách bảo mật của Công ty áp dụng cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng cũng như bất kỳ khách nào truy cập vào trang web Công ty. Công ty có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của tất cả dữ liệu cá nhân thu thập được và trách nhiệm của Công ty là quản lý việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho dữ liệu của khách hàng.

 2. Thu thập dữ liệu cá nhân

  Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ và hoạt động của mình. Nghĩa vụ của Công ty là tạo ra một hồ sơ khách hàng để cung cấp các dịch vụ của mình một cách hiệu quả dựa trên các yêu cầu và sở thích của khách hàng. Do đó, Công ty sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân khách hàng khi khách hàng hoàn thành việc mở tài khoản demo hoặc tài khoản thật, khi tham gia bất kỳ khuyến mãi và/hoặc ưu đãi nào khác mà Công ty cung cấp thông qua trang web của mình.

  Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên quy định về bảo vệ dữ liệu quốc tế. Công ty được đăng ký là nơi Quản lý dữ liệu với văn phòng Ủy viên bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Luật xử lý dữ liệu cá nhân (Bảo vệ cá nhân) Luật 138 (I) 2001 và sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu của Síp. Theo quy định của Công ty, dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ trong thời gian tối thiểu là năm (5) năm sau khi mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty và khách hàng kết thúc.

  Việc thu thập dữ liệu cá nhân của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  ▪ Chi tiết cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số liên lạc và địa chỉ email);
  ▪ Thông tin tài chính (nghĩa là thu nhập hàng năm ước tính, giá trị ròng, kinh nghiệm giao dịch đầu tư và kiến thức đầu tư);
  ▪ Tài liệu xác minh danh tính (ví dụ: hộ chiếu, ID, hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng và tài liệu hợp nhất cho các pháp nhân bao gồm tất cả các loại chứng chỉ).

 3. Sử dụng dữ liệu cá nhân

  Dữ liệu cá nhân mà Công ty thu thập được có thể được sử dụng cho một hoặc nhiều lý do sau:
  ▪ Xác minh danh tính của khách hàng;
  ▪ Tạo và duy trì tệp cá nhân của khách hàng;
  ▪ Truyền và thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng;
  ▪ Đánh giá sự phù hợp của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp;
  ▪ Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan đến giao dịch;
  ▪ Thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
  ▪ Đánh giá và cải thiện trải nghiệm duyệt web của khách hàng;

 4. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

  Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng và/hoặc thông tin cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Cộng hòa Síp và/hoặc bất kỳ cơ quan quản lý và chính phủ nào khác khi pháp luật yêu cầu.
  Công ty sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng mà không cần thông báo cho khách hàng và điều này bắt buộc phải làm như vậy theo luật hoặc với thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền của Công ty và tuân thủ theo mọi lệnh của tòa án và/hoặc tố tụng tư pháp, tránh mọi gian lận tiềm ẩn, bảo vệ quyền và/hoặc tài sản của Công ty.
  Công ty cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho a) tổ chức tài chính và mọi tổ chức tương tự khác được khách hàng đề cử, b) nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và cố vấn chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ cho Công ty, c) mọi tổ chức theo yêu cầu của khách hàng hoặc bất kỳ người nào thay mặt khách hàng, f) bất kỳ bên thứ ba nào cần xử lý giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ mà khách hàng đã yêu cầu và/hoặc bất kỳ cơ quan nào mà Công ty được yêu cầu phải tiết lộ thông tin đó theo luật.

 5. Quyền khách hàng

  Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân mà Công ty yêu cầu, tuy nhiên, Công ty có thể không thể tiến hành mở tài khoản khách hàng hoặc cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ và/hoặc thông tin nào khác mà khách hàng có thể yêu cầu. Khách hàng có quyền yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Công ty nắm giữ theo luật Bảo vệ Dữ liệu của Síp. Điều này có thể phải chịu một khoản chi phí hành chính liên quan.

 6. Đồng ý của khách hàng

  Khách hàng đồng ý với việc thu thập, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Công ty.

 7. Bảo mật

  Công ty thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của mình, đảm bảo nó không bị truy cập trái phép bởi bất kỳ người nào khác. Khách hàng không nên tiết lộ thông tin đăng nhập cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, Công ty áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ Dữ liệu cá nhân khách hàng khỏi bị mất, bị đánh cắp, sao chép, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy. Các biện pháp bảo mật như vậy bao gồm mã hóa, cơ chế xác thực mạnh và tách dữ liệu để thực hiện lưu trữ tại các khu vực an toàn.

 8. Cookies

  Công ty sử dụng cookies để có được thông tin về khách hàng của mình, những người Truy cập vào trang web của Công ty và các dịch vụ khác được Công ty cung cấp cho khách hàng. Để biết thêm thông tin, tất cả khách hàng nên tham khảo Chính sách Cookies của Công ty. Cookies là những mẩu thông tin nhỏ sử dụng thẻ nhận dạng duy nhất và được lưu trữ trên các thiết bị của khách hàng do kết quả của việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp. Khách hàng nếu không muốn nhận cookies thì nên thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookies hoặc sẽ được nhận thông báo bất cứ khi nào cookie xuất hiện và có lựa chọn chấp nhận hay không. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị cho phép cookies trên trang web của Công ty vì khi tắt cookies, điều này có thể dẫn đến giảm hiệu suất của trang web và nền tảng giao dịch của Công ty, cũng có thể làm giảm chất lượng dịch vụ liên quan đến tài khoản giao dịch của khách hàng.

 9. Cập nhật và sửa đổi

  Công ty có quyền cập nhật và sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này theo quyết định của mình và tại bất kỳ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp. Công ty sẽ xem xét và sửa đổi chính sách hiện tại ít nhất hàng năm và được cập nhật trên trang web của Công ty. Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Chính sách bảo mật này thông qua trang web của Công ty và sau khi những thay đổi đó được công bố, khách hàng đồng ý với những thay đổi đó.

  Mọi thắc mắc nên được gửi qua email cho Công ty tại: [email protected]

  Finame.io là trang web được quản lý bởi WinPips.io.